Algemene Voorwaarden De Nootfabriek

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen De Nootfabriek en alle daartoe behorende ondernemingen, verder te noemen “De Nootfabriek”, kantoorhoudende aan Zaanstraat 24, 2515 TN Den Haag, en haar Opdrachtgevers. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op verzoek van de Opdrachtgever kosteloos toegezonden.

Afdeling 1: Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

1.1 De Nootfabriek: de eenmanszaak en alle daartoe behorende ondernemingen, handelend onder de naam De Nootfabriek

1.2 Opdrachtgever: degene die aan De Nootfabriek opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten (‘de Opdracht’), alsmede degene aan wie De Nootfabriek een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten heeft gedaan.

1.3 Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

1.4 Schriftelijk: waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, wordt tevens verstaan de communicatie via elektronische weg, waarbij de identiteit en de integriteit van de communicatie wel voldoende vast moet staan.

1.5 Werken: programmatuur, (o.a. software) websites, apparatuur, databestanden, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s en/of huisstijlen.

1.6 Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden tezamen met de offerte en opdrachtbevestiging die afkomstig is van De Nootfabriek en ondertekend door Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen De Nootfabriek en Opdrachtgever betreffende de verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of geleverde of te leveren diensten en producten, daaronder begrepen een door De Nootfabriek aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten, ten behoeve van Opdrachtgever en van welke aard dan ook, ook indien deze diensten en producten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden staan omschreven.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.3 T oepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een van de bepalingen uit Afdeling 1 strijdig is met een bepaling uit Afdeling 2, prevaleert de bepaling uit de specifieke regeling (Afdeling 2).

2.5 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3: Offerte en totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Nootfabriek zal per e-mail een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij verstaat onder de opdracht. Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen van Werken, kan worden volstaan met een algemene omschrijving van de Werken die gaande de uitvoering zal worden uitgewerkt. De offerte is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets.

3.2 De offerte blijft geldig gedurende een termijn van dertig dagen na verzending, tenzij in of in verband met die offerte door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere geldigheidstermijn is bepaald.

3.3 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij De Nootfabriek mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door De Nootfabriek en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door De Nootfabriek retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt De Nootfabriek zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan De Nootfabriek verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.6 Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. De Nootfabriek zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: Benodigde informatie

4.1 Opdrachtgever is gehouden De Nootfabriek tijdig alle gegevens en/of inlichtingen te verschaffen en alle medewerking te verlenen, welke De Nootfabriek naar haar oordeel nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De gegevens en/of inlichtingen dienen te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door De Nootfabriek verzocht. Indien Opdrachtgever Werken, materialen of gegevens op een informatiedrager aan De Nootfabriek ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door De Nootfabriek voorgeschreven specificaties.

4.2 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Nootfabriek ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.3 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt, dan wel doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, heeft De Nootfabriek het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is De Nootfabriek bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd het recht van De Nootfabriek tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 De Nootfabriek is gehouden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken waarin of waarop de door Opdrachtgever aan De Nootfabriek verstrekte informatie is vastgelegd – waaronder begrepen stukken of bescheiden en magnetische of elektronische gegevensdragers – op verzoek van Opdrachtgever aan deze terug te geven, zodra de Opdracht waarvoor de informatie was verstrekt is uitgevoerd of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet eerder dan nadat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Opdracht of de beëindiging van de Overeenkomst aan De Nootfabriek verschuldigde bedragen heeft voldaan. Indien en voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever teruggestuurd.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 De Nootfabriek bepaalt door welk persoon of welke personen uit haar organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt zij op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van De Nootfabriek bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.

5.2 De Nootfabriek zal de krachtens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten en producten met de zorg van een goed Opdrachtnemer uitvoeren.

5.3 De Nootfabriek is bevoegd derde(n) bij de uitvoering van de Opdracht in te schakelen indien uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat naar het oordeel van De Nootfabriek de inschakeling van derde(n) noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.

5.4 Indien Opdrachtgever, hetzij voorafgaande aan de uitvoering van de Opdracht door De Nootfabriek, hetzij tijdens de uitvoering van de Opdracht door De Nootfabriek, derde(n) daarbij wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen schriftelijk overeenstemming is bereikt.

Artikel 6: Leveringstermijn

6.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door De Nootfabriek is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

6.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij De Nootfabriek de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7: Contractsoverneming

7.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derde(n), tenzij De Nootfabriek hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. De Nootfabriek is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan derde(n) op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde(n) aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

7.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever De Nootfabriek ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

8.1 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle ontvangen gegevens en inlichtingen (‘de informatie’) van De Nootfabriek, voor en na het aangaan van de Overeenkomst, indien deze informatie vertrouwelijk is of wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

De Opdrachtgever heeft in ieder geval een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de inhoud van de offerte en opdrachtbevestiging.

Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, et cetera), die in het kader van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Nootfabriek op welke wijze dan ook tussen partijen wordt uitgewisseld. Partijen merken informatie aan als Vertrouwelijk, tenzij expliciet is bepaald dat zij de informatie als niet vertrouwelijk hebben aangemerkt.

De Vertrouwelijke informatie bevat, maar is niet beperkt tot concepten, rapporten, data, know-how, modellen, ontwikkelingsinstrumenten, computersoftware, programmatuur, broncodes, databases, wetenschappelijke of technische informatie, ontwerpen, processen, marketingstrategieën en –plannen, financiële informatie, verkoopschattingen, businessplannen en bedrijfsresultaten, bedrijfsactiviteiten, gegevens of andere informatie die redelijkerwijs herkend zou moeten worden als Vertrouwelijke informatie, en aan Opdrachtgever is toevertrouwd in het kader van de Overeenkomst.

Vertrouwelijke informatie behoeft niet nieuw, uniek, octrooieerbaar, auteursrechtelijke beschermd te zijn of een bedrijfsgeheim te bevatten om aangemerkt te worden als “Vertrouwelijke informatie”. Onder Vertrouwelijke informatie worden in deze Overeenkomst ook digitale gegevens, informatie en/of documenten begrepen.

8.2 Onder Vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan de informatie die:

a) beschikbaar is uit openbare bronnen;

b) reeds voor de datum van verstrekking door de verstrekkende partij in het bezit was van de ontvangende partij;

c) verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enige geheimhoudingsbepaling jegens de verstrekkende partij zou schenden door de verstrekking aan de ontvangende partij;

d) onafhankelijk en zonder gebruikmaking van informatie van de verstrekkende partij is ontwikkeld door de ontvangende partij;

e) zonder bijzondere inspanning af te leiden is uit vrij op de markt beschikbare producten, waarbij het decompileren van software in ieder geval als “bijzondere inspanning” gezien wordt.

8.3 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtgever / zijn de door Opdrachtgever ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van Vertrouwelijke informatie die is verkregen van De Nootfabriek. De Nootfabriek kan ter zake ontheffing verlenen.

8.4 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is De Nootfabriek niet gerechtigd de Vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval De Nootfabriek voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

8.5 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of indien daartoe door De Nootfabriek voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van De Nootfabriek, niet aan derden openbaren.

8.6 De Nootfabriek en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen medewerkers en derden.

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

9.1 Indien Opdrachtgever aan De Nootfabriek persoonsgegevens verstrekt, of indien ten behoeve van de Opdrachtgever aan De Nootfabriek persoonsgegevens worden verstrekt, dan geeft Opdrachtgever toestemming dat deze persoonsgegevens door De Nootfabriek mogen worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht, conform de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevant geldende Europese wet- en regelgeving.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart De Nootfabriek ter zake van alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door Opdrachtgever of ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

Artikel 10: Intellectueel eigendomsrecht

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen de industriële eigendomsrechten (zoals maar niet beperkt tot merkenrecht, octrooirecht en modellenrecht), het auteursrecht, de naburige rechten, het databankenrecht enzovoort, op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werken, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, modellen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereiden materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij De Nootfabriek of diens licentiegevers.

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en bij wet uitdrukkelijk worden toegerekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot openbaarmaking of verveelvoudiging van Werken, of andere materialen is uitgesloten. In Afdeling 2 van deze Algemene Voorwaarden zijn specifieke regels opgenomen met betrekking tot licenties verleend op Werk(en). 

Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

Iedere handeling betreffende Werken of andere materialen die het voorgaande te buiten gaat, zal worden aangemerkt als een schending van auteursrechten of andere toepasselijke rechten van intellectuele eigendom. Bij schending van het in dit lid bepaalde is Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 5.000 euro per overtreding per dag verschuldigd aan De Nootfabriek, zulks onverminderd enig recht van De Nootfabriek tot nakoming of andere maatregelen die De Nootfabriek krachtens de wet ter beschikking staan.

10.2 Indien, in afwijking van artikel 10.1 De Nootfabriek bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht of meerdere rechten van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat een recht of rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Werken, of andere materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van De Nootfabriek onverlet om aan de die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van een recht of meerdere rechten van intellectuele eigendom het recht van De Nootfabriek aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Werken of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

10.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.1 is Opdrachtgever bevoegd het krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde, zoals bedoeld in artikel 10.1, aan een derde ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door De Nootfabriek verrichtte werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:

i. de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen Opdrachtgever en De Nootfabriek bestaand geschil over de van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen ondanks gevoerd overleg en binnen door Opdrachtgever schriftelijk aangegeven redelijke termijn geen oplossing is bereikt;

ii. de derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de discipline waartoe de betreffende werkzaamheden behoren en als zodanig door De Nootfabriek voldoende representatief wordt geacht, en;

iii. Opdrachtgever tevoren De Nootfabriek informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke hem het krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde, zoals bedoeld in artikel 8.1, ter beschikking zal worden gesteld.

10.5 De Nootfabriek vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door De Nootfabriek zelf ontwikkelde apparatuur, Werken of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom, doch uitsluitend zoals bepaald in artikel 10 en uitsluitend mits Opdrachtgever De Nootfabriek onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan De Nootfabriek. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan De Nootfabriek verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

10.6 De verplichting tot vrijwaring als bedoeld in artikel 10.5 vervalt indien:

  1. De verweten inbreuk door een derde verband houdt met de door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan De Nootfabriek ter beschikking gestelde materialen, of
  2. Opdrachtgever wijzigingen in de Werken, of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

10.7 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door De Nootfabriek ontwikkelde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel eigendom, of indien naar het oordeel van De Nootfabriek een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal De Nootfabriek zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, of andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever. Indien De Nootfabriek naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel)onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal De Nootfabriek het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke verbruiksvergoeding terugnemen. De Nootfabriek zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met Opdrachtgever.

10.8 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van De Nootfabriek wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van De Nootfabriek voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Werken, apparatuur en/of materialen:

i. in een niet door De Nootfabriek gemodificeerde vorm,

iii. in samenhang met niet door De Nootfabriek geleverde of verstrekte zaken of programmatuur, of

iii. op een andere wijze dan waarvoor de Werken, apparatuur en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

10.9 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan De Nootfabriek van programmatuur, apparatuur, databestanden, voor websites bestemd materiaal (onder meer beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s enzovoort), of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever zal De Nootfabriek vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat het zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

10.10 Indien door Opdrachtgever aan De Nootfabriek verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door De Nootfabriek in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 11: Honorarium

11.1 Het honorarium voor de krachtens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten zal berekend worden op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd, uitgedrukt in uren, vermenigvuldigd met het door De Nootfabriek gehanteerde uurtarief, dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Het honorarium wordt vermeld in de opdrachtbevestiging en is exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

11.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte onkosten, daaronder begrepen ook reis- en verblijfkosten, alsmede de kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk in rekening gebracht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichtte werkzaamheden.

11.3 Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht en ter beoordeling van De Nootfabriek, periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, voor zover partijen niet anders schriftelijk zijn overeengekomen.

11.4 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de van de opdracht de aard en/of inhoud van de werkzaamheden, dan wel de locatie waar de werkzaamheden worden verricht of anderszins, worden gewijzigd, is De Nootfabriek gerechtigd eventuele nieuwe voorwaarden en uur- of dagtarieven vast te stellen, mits dit niet geschiedt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, welke alsdan, mits schriftelijk bevestigd en ondertekend,deel van en een geheel met de Opdracht en oorspronkelijke opdrachtbevestiging zijn.

11.5 Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

11.6 De Nootfabriek heeft het recht om het tarief halfjaarlijks aan te passen aan de wijzigingen van het CBS indexcijfer voor CAO-lonen, categorie zakelijke dienstverlening, vermeerderd met 4%, of anderszins indien dit naar De Nootfabriek haar oordeel redelijk is.

Artikel 12: Betaling

12.1 Het offertebedrag dient in twee delen te worden voldaan, te weten bij aanvang van de uitvoering van de opdracht en na oplevering van de opdracht.

12.2 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door De Nootfabriek aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12.3 Bij overschrijding van de onder 12.1 genoemde termijn is Opdrachtgever, na door De Nootfabriek ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien De Nootfabriek na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd.

12.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van De Nootfabriek daartoe aanleiding geeft, is De Nootfabriek gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door De Nootfabriek te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is De Nootfabriek gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan De Nootfabriek uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

12.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is De Nootfabriek gerechtigd, op een termijn van ten minste drie maanden, de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

12.6 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 13: Reclameren

13.1 Opdrachtgever is gehouden op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de door De Nootfabriek verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan De Nootfabriek kenbaar te maken uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum en/of uiterlijk binnen 14 dagen na tussentijdse en periodieke verslaglegging, dan wel binnen 14 dagen nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

13.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen enkel geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van De Nootfabriek waarop de reclame geen betrekking heeft.

13.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 13.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 De Nootfabriek zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van De Nootfabriek kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan De Nootfabriek onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is De Nootfabriek voor de daartoe ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van De Nootfabriek die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is De Nootfabriek voor die schade aansprakelijk tot maximaal voor de desbetreffende Opdracht gefactureerde honorarium over een periode van maximaal 2 maanden.

14.2 Opdrachtgever vrijwaart De Nootfabriek voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan De Nootfabriek onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen, dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van De Nootfabriek en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. Deze vrijwaring geldt tevens voor vorderingen van derden wegens schade als gevolg van het feit dat door De Nootfabriek ontwikkelde Werken of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel eigendom, behoudens in geval de vrijwaring van artikel 10.5 en verder van toepassing is.

14.3 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door De Nootfabriek voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

14.4 De Nootfabriek is niet aansprakelijk voor gebruikte software (WordPress, thema’s en plugins) van derden indien deze verjaren of door updates in de toekomst van software niet of anders werken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bijhouden van de software door het doorvoeren van updates. Indien de gebruikte software van derden niet meer wordt geupdatet door de betreffende partij die als auteur van de software bekend staat, dan is De Nootfabriek niet aansprakelijk voor het niet (meer) deugdelijk presteren van de geleverde Werken..

14.5 De Nootfabriek is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, De Nootfabriek of derden.

14.6 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat De Nootfabriek door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van De Nootfabriek kan worden gevergd, zal de Overeenkomst worden opgeschort tot de overmachtsituatie is opgeheven. Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, verkrijgt iedere partij het recht de Overeenkomst op te zeggen, echter zonder enige verplichting tot schadevergoeding voor iedere partij.

Artikel 15: Vervaltermijn

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens De Nootfabriek in ieder geval na het verstrijken van een jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens De Nootfabriek kan aanwenden.

Artikel 16: Beëindiging Overeenkomst

16.1 Elk der partijen is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders overeenkomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.

16.2 Indien de Overeenkomst door een der partijen wordt beëindigd, is zij gehouden aan de wederpartij schriftelijk de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van de wederpartij in verband met de beëindiging van de Overeenkomst wordt gevorderd.

16.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 16.1 is elk der partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de Opdracht, zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen, waaronder begrepen de situatie waarin een der partijen in surseance van betaling of faillissement verkeert dan wel indien een der partijen anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichting te voldoen, of indien de onderneming van een der partijen wordt geliquideerd, gestaakt of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De Nootfabriek is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht op gebruik van een aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen van rechtswege.

16.4 Het bepaalde in artikel 16.3 laat onverlet de bevoegdheid van elk der partijen tot ontbinding van de Overeenkomst, doch uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende wezenlijke verplichting en zij na verloop van een naar de omstandigheden redelijke termijn na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog bedoelde verplichting nakomt. Ontbinding dient te geschieden bij aan de wederpartij gericht aangetekend schrijven.

16.5 Indien Opdrachtgever op het moment van de opzegging als bedoeld in artikel 16.3 dan wel op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 16.4 reeds prestaties van De Nootfabriek ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij De Nootfabriek ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die De Nootfabriek voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

16.6 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 17: Wijziging Algemene Voorwaarden

De Nootfabriek is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door De Nootfabriek gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan De Nootfabriek te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de Overeenkomst tussen partijen daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 18: Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Alle rechtsverhoudingen tussen De Nootfabriek en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

19.2 Geschillen welke tussen De Nootfabriek en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen De Nootfabriek en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen De Nootfabriek is gevestigd en van waaruit de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 20: Indienstneming of werving wederzijds personeel

Elk der partijen is zonder voorafgaande toestemming van de andere partij niet bevoegd tijdens de uitvoering van de Opdracht of binnen een jaar na de voltooiing daarvan, werknemers van wederpartij in dienst te nemen of daartoe onderhandelingen met die werknemers te voeren.

Afdeling 2: Ontwikkeling van Werken en licentieverlening

Deze afdeling ziet op alle Overeenkomsten die tussen Opdrachtgever en De Nootfabriek worden gesloten met betrekking tot de ontwikkeling van Werken, licenties op en het gebruik van software.

Artikel 21: Ontwikkeling van Werken

21.1 Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken, zal De Nootfabriek de werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van diens instructies en gegevens.

21.2 De Nootfabriek is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

21.3 T enzij anders overeengekomen heeft De Nootfabriek het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. De Nootfabriek zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

21.4 Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van ontwikkelde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is alleen gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen als dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen.

21.5 Opdrachtgever vrijwaart De Nootfabriek voor aanspraken van derden dat een Werk inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat De Nootfabriek kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij het betreffende Werk. In dat geval geldt de vrijwaring uit artikel 10.5. De Nootfabriek heeft geen onderzoeksplicht op dit gebied  voor door Opdrachtgever aan De Nootfabriek verstrekte bronmaterialen. 

Artikel 22: Licentieverlening

22.1 De Nootfabriek kan Opdrachtgever in de offerte licentie(s) op een of meer van de Werken verlenen. Dit kan dan een gebruiksrecht op het betreffende Werk voor intern gebruik (Licentie 1) betekenen en/of een recht om het Werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en te verspreiden (Licentie 2) conform de in artikel 24 weergegeven bepalingen.

22.2 In de offerte omschrijft De Nootfabriek duidelijk om welke van de twee bovengenoemde licenties het gaat, indien sprake is van beide licenties wordt dit ook vermeld, en voor welke prijs de licentie wordt verleend.

Artikel 23: Gebruiksrecht (Licentie 1)

23.1 De Nootfabriek verstrekt in het geval van een gebruiksrecht op het Werk aan Opdrachtgever het recht het Werk te mogen laden, uitvoeren, in beeld te brengen en beschikbaar te stellen aan geautoriseerde gebruikers.

23.2 Opdrachtgever is gerechtigd een reservekopie van het Werk te maken. Deze reservekopie mag Opdrachtgever echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen anders dan in combinatie met het originele Werk.

23.3 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om:

  • het Werk in kopie te geven aan derden,
  • het Werk in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a- Service constructies of anderszins,
  • wijzigingen aan te brengen in het Werk,
  • aanduidingen van de maker of rechthebbende(n) van het Werk of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken,
  • kopieer- of andere beveiligingen te verwijderen of te omzeilen, of
  • de broncode van het Werk te reverse engineeren of het Werk te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan.

23.4 Alle rechten op het Werk, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij De Nootfabriek en haar toebehorende ondernemingen en toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze licentieovereenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever het Werk niet verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 24: Recht om het Werk te verveelvoudigen (Licentie 2)

24.1 De Nootfabriek (Licentiegever) verstrekt in het geval van een recht om het Werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en te verspreiden aan Opdrachtgever (Licentienemer) het niet-exclusieve recht het Werk aan derde partijen te leveren, waarbij deze derden de gebruiksrechten krijgen als genoemd in artikel 23.3.

24.2 Licentienemer is verplicht aan De Nootfabriek per geleverd softwarepakket dat het Werk van De Nootfabriek bevat, in ieder geval voor elke verveelvoudiging van het Werk van De Nootfabriek, een bedrag te betalen conform de betalingsvoorwaarden uit artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

24.3 Welk bedrag Licentienemer verschuldigd is aan De Nootfabriek wordt verder gespecificeerd in de offerte en/of opdrachtbevestiging.

24.4 De Nootfabriek heeft het recht conform de in artikel 12.4 genoemde wijze het door Licentienemer verschuldigde bedrag te verhogen.

24.5 Het is Licentienemer niet toegestaan de in licentie gekregen Werken aan te passen tenzij dit apart schriftelijk overeen gekomen is.

24.6 Het recht zoals verstrekt onder dit artikel omvat geen recht op toegang tot de broncode, tenzij zulks apart schriftelijk overeengekomen is.

Artikel 25: Onderhoud, installatie, ondersteuning en updates van het Werk

25.1 Indien is overeengekomen dat De Nootfabriek zal zorgdragen voor onderhoud of installatie van Werken, ondersteuning zal bieden of Opdrachtgever zal voorzien van Updates met betrekking tot deze Werken, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.

25.2 De Nootfabriek zal de betreffende Werken installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. De Nootfabriek zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van De Nootfabriek voldoen, is De Nootfabriek gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

25.3 Opdrachtgever zal op verzoek van De Nootfabriek medewerkers en hulppersonen van De Nootfabriek alle benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de Werken mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

25.4 Indien voor het gebruik van een Werk licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en zorgdragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart De Nootfabriek voor aanspraken van derden betreffende installatie en onderhoud van het Werk.

25.5 De Nootfabriek zal zich inspannen om op verzoek van Opdrachtgever en op eigen initiatief van tijd tot tijd de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de Werken wezenlijk kunnen veranderen zal De Nootfabriek hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.

25.6 De Nootfabriek zal zich inspannen om de Werken up- to-date te houden. De Nootfabriek is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s) en derden. De Nootfabriek is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Werken niet ten goede komt.

25.7 De Nootfabriek zal Opdrachtgever een redelijk niveau van ondersteuning bieden bij het gebruik van de Werken. Deze ondersteuning zal telefonisch en/of per e-mail plaatsvinden.

25.8 Aan deze ondersteuning kunnen kosten verbonden zijn, echter alleen indien dit voorafgaand aan de ondersteuning door De Nootfabriek aan u is gemeld. Neem voor deze kosten contact op met De Nootfabriek.

25.9 De Nootfabriek zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit (update) toe te voegen aan de Werken. De Nootfabriek is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de Werken kan belemmeren.

25.10 Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan De Nootfabriek heeft gemeld en De Nootfabriek deze schriftelijk heeft goedgekeurd. De Nootfabriek kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 26: Uitsluiting van garantie

26.1 De Werken wordt Opdrachtgever beschikbaar gesteld zonder enige vorm van garantie of juist functioneren.

26.2 Indien Opdrachtgever meent een defect aan een Werk te hebben gevonden, zal De Nootfabriek dit onderzoeken om vast te stellen of werkelijk sprake is van een defect en of hier een bekende oplossing voor is. Opdrachtgever dient De Nootfabriek alle medewerking te verlenen alsmede alle gegevens waar. De Nootfabriek om verzoekt te verstrekken zodat De Nootfabriek tot een oplossing kan komen. Dit houdt echter geenszins een verplichting in voor De Nootfabriek om tot een oplossing te komen.

Artikel 27: Oplevering en aanvaarding

27.1 Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren, aanpassen van Werken en/of het verlenen van een licentie daarop, zal De Nootfabriek de Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 20 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

27.2 Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal De Nootfabriek zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de redreden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens eenzelfde periode om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

27.3 Indien Opdrachtgever ook na een redelijk aantal revisies of motivaties het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is De Nootfabriek gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. Opdrachtgever krijgt in dat geval een volledige restitutie van de voor het afgekeurde betaalde prijs. De Nootfabriek kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

27.4 Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

27.5 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij De Nootfabriek het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 28: Duur en opzegging

28.1 De Overeenkomst met betrekking tot de Licentie(s) (1 en 2) wordt aangegaan op de dag dat akkoord wordt gegaan met de offerte, of op de dag waaruit het akkoord met de offerte is gebleken en heeft, indien niet anders is overeengekomen, een looptijd van één jaar.

28.2 Deze Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met periodes van één jaar tenzij Opdrachtgever middels schriftelijke mededeling aan De Nootfabriek de Overeenkomst opzegt. Opdrachtgever dient daarbij een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht te nemen.

28.3 Indien Opdrachtgever niet aan de krachtens deze Algemene Voorwaarden op hem rustende en in de offerte en/of opdrachtbevestiging omschreven verplichtingen voldoet, is De Nootfabriek gerechtigd de tussen hem en Opdrachtgever bestaande Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

28.4 Na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook zal Opdrachtgever ieder gebruik van de Werken staken en gestaakt houden. Opdrachtgever zal de Werken alsmede een eventuele reservekopie verwijderen van uw systemen.

28.5 Partijen kunnen de Overeenkomst slechts wijzigen of aanvullen met instemming van beide partijen en uitsluitend indien de wijzigingen of aanvullingen schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend door beide partijen.